İmar

İmar

YAPI RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe,(Pafta, Ada, Parsel belirtilerek)
 2. Tapu,
 3. Çap,
 4. İmar Durumu,

a.İmar Durumu istenen Ada, Parselle ilgili dilekçe,

b.Tapu Fotokopisi,

c.Yıldırım Kadastrodan(LİHKAP)Aplikasyon Belgesi,

d.Yıldırım Kadastrodan(LİHKAP)Çap Belgesi.

 1. Röperli Kroki(ebatlı kroki),-(Harita Büroları yapacak GÜSAB Onaylayacak)
 2. Kotlu Kroki,(Harita Büroları yapacak GÜSAB Onaylayacak)
 3. Harita Uygulama Belgesi(koordinatlı ebatlı kroki)(Harita Müh. Odasınca onaylı),
 4. Zemin Etüt raporu(ilgili meslek odasınca onaylı), Geoteknik rapor,
 5. Uygulama Projeleri;

a)4 adet Mimari Proje,

b)4 adet Betonarme Proje,

c)2 adet Statik Hesap,

d)4 adet Elektrik Projesi,

e)4 adet PTT Projesi,

f)4 adet Yangın Algılama Projesi, Sanayide 2000 m2 İ.A üstündeki yerlerde)

g)4 adet Yangın Söndürme Tesisat Projesi

h)4 adet Asansör Projesi(Asansör mevcut ise)

i)4 adet Sıhhi Tesisat Projesi,

j)4 adet Isı Yalıtım Projesi,

k)Tüm Projelerin DWG formatında CD Kaydı.

10.Tüm proje müellifleri için ilgili meslek odasınca düzenlenen meslek adamının o andaki sicil durumunu gösterir işin adı yazılı belgeler(büro tescil belgeleri), Taahhütname.

11.ÇED görüşü veya ÇED Raporu(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak),
12.4708 sayılı kanun ve bu kanun sonrası tebliğ edilen uygulama yönetmeliği gereğince;

a)Yapı denetim firması izin belgesinin noter tasdikli sureti,

b)Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılacak sözleşme,

c)Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname,

d)Yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge.(1000 m² inşaat alanı altında ise %100 ü)

13.Yapının Yapı Sahibi İçin;(Ortaklı ise En büyük hissedarına ait)

i.Ticaret Odası sicil kaydı,

ii.Vergi Levhası

iii.Kimlik Fotokopisi.

14. Yapının Müteahhit İçin;(Ortaklı ise En büyük hissedarına ait)

i.Müteahhit’in Ticaret Odası sicil kaydı, Kimlik Fotokopisi, Büyükşehir Belediye Kaydı.

ii.Müteahhit’in Vergi dairesi ve no’su,

iii.Yapı sahibi ve müteahhit arasında inşaat yapım sözleşmesi,

15.Şantiye Şefi Sözleşmesi, Oda Sizil Durum Belgesi, Kimlik, İkametgah, Taahhütname)

16.Bağlantı İzin Belgesi Alt yapı bağlantı izni(Yeşil çevre arıtma tesisi üyelik şartı aranmaktadır.)

17.Güsab tarafından Yangın Tesisat Projeleri Uygunluk Görüşü.

18.Alt yapı ve yönetim aidatı borcu yoktur yazısı alınması.(GÜSAB’dan)

 

YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

1.Dilekçe(Pafta, Ada, Parsel Belirterek)
2.Yapı Ruhsatı
3.Tapu fotokopisi
4.SGK’dan ilişiksizlik(borcu yoktur)belgesi
5.Yeşil Vergi Dairesinden vergi-harç ilişiksizlik belgesi
6.Teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporlar(ayrı ayrı)
7.Mimarlar Odasından onaylı Kabul Tutanağı ve İş Bitim Belgesi
8.Asansör varsa ilgili kurumlardan alınan işletme ruhsatı.
9.Enerji Kimlik Belgesi.(EKB)4 takım
10.Röperli Kroki- 4 takım

ASANSÖR İŞLETME RUHSATI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Dilekçe
  2. 3 takım proje(Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendislerince onaylı)
  3. Mühendislerin SMM belgeleri.
  4. Oda vizesi.
  5. Yıllık bakım ve servis hizmetleri yapım sözlesmesi.
  6. CE belgesi.
  7. AT tip inceleme belgesi –AT uygunluk beyanı
  8. Yapı İzin belgesi, yapı kullanma belgesi veya tasdikli mimari proje
  9. Sanayi ve Ticaret bakanlığından Asansörün Garanti Belgesi
  10. TSE Uygunluk belgesi
  11. TSE İmalata Yeterlilik belgesi
  12. Asansör son muayene raporu.