GÖREV

İmar ve Yapı İşleri Birimi; Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesi bu işlemleri gerçekleştirirken ruhsat dosyasında bulunması gereken proje kontrolleri, haritacılık işlerinin kontrollüğü ve yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarının kontrol edilerek onaylanması ve ödeme emirlerinin verilmesi,
Tapu satış ve devir başvurularının alınması gerekli evrakların hazırlanıp tapu müdürlüğüne sunulması,
Adres Kayıt Sistemine yapılan girişlerin ve güncellemelerinin yönetilmesi,
İmar planları, parselasyon planları ve tadilat dosyaları ile gerekli görüldüğü takdirde ifraz, tevhid işlemleri ile kamulaştırma işlemleri için hazırlanan çalışmaların; Bakanlığımız, Valilik, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, belediyeler ve yetkili idareler nezdinde onaylanma süreçlerinin takibi ve yönetilmesi,
Bölge Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm alt ve üst yapıların; projelendirme, ihale ve yapım safhalarını koordine ederek, inşaatların kontrollünün ve denetlenmesinin yapılması,
Sanayicilerimizin parsel, inşaat ve tesisleriyle ilgili müracaatlarını alarak, iş ve işlemlerin koordine edilmesi ve parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak talepleri doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerini yürütmektedir.

İmar Ve Yapım İşleri

M.Cihat Suvacı

0 (224) 376 01 46 - 130


Mehmet Ali Parlak

0 (224) 376 01 46 - 122