İmar Durumu

İmar Durumu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve bu planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000’lik Uygulama İmar Planına göre oluşan parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar Durumu Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için düzenlenen belge olup bu belgeye göre inşai faaliyetin ilk adımı atılmaktadır. İmar durumuna göre yapıya dair projeler hazırlanmaktadır.

Yapı Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni Belgesi;

Bölge Müdürlüğümüzde İmar Durum Belgesine ve Plan Notlarına uygun olarak hazırlanan proje ve ekleri incelenerek, yapı yapma hakkını belirleyen ve üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın bilgileri bulunan inşaat ruhsat belgesi düzenlenmektedir.

Parsel sahibinin Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimine müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında sakınca görülmediğinin tespit edilmesihalinde Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.

Yapı Denetim;

Yapı denetim kuruluşlarına ait işlemlerin yürütülmesi kapsamında Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimi tarafından;

  • Yapı ruhsatı için gereken yapı denetim evraklarının kontrolünün yapılmakta,
  • Yapı ruhsatı alındıktan sonra, inşaat yapımı başlamadan önce, ilgili yapı denetim firmasının başvurusu üzerine işyeri teslimi yapılıp onaylanmakta,
  • Hakediş seviyelerinin belirlenmesi için belirli zamanlarda tespitin yapılmakta,
  • Yapı denetim firmasının başvurusu üzerine; denetim hizmet bedeline ait hakediş dosyasının kontrolü yapıldıktan sonra ilgili Belediyenin Mal Müdürlüğüne yazı yazılmakta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi sisteminden hakkediş ödemesi ve seviye onaylanması işlemleri yapılmaktadır.

 

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı:

Bölge sınırlarımız içerisinde yer sahibi olarak bulunan katılımcılarımız veya mevcut bir sanayi tesisini kiralayarak üretime geçmek isteyen sanayicilerimiz, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli evraklarını eksiksiz hazırlayarak İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği kapsamında 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunu Bölge Müdürlüğümüz Teknik Birimine yapabilmektedirler.