Kalite Politikamız

 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, eksiksiz ve hızla gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışan memnuniyetini sağlamak,
 • Kendine özgü kurum kültürü ve güvenilir, şeffaf, istikrarlı hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile bulunduğumuz bölgede kültürel ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak işlere imza atmak, aydınlık geleceğimizin teminatı olan genç insanlarımıza yatırım yapmak,
 • Üstlendiği misyon ve ürettiği hizmetin kalitesi ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmek,
 • Ülke Sanayisine yön veren Katılımcılarımızın güçlü ve üretken olması için Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek

Kalite Politikamızdır.

Enerji Politikamız

ULUDAĞ OSB, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Enerji Yönetim Sisteminin şartlarına bağlı kalarak kanuni hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Enerji ve doğal kaynaklarımızı stratejik bakış açısıyla ele alarak verimli kullanmayı,
 • Enerji, su, zaman ve bilgi gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı,
 • EnYS hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,
 • Tüm personelin EnYS sürecine katılmasını sağlamayı, takım çalışmasını geliştirmeyi ve enerji verimliliği farkındalığını artırmayı,
 • Enerji verimliliğini artırmak için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemleri gelişmiş teknolojilerle uygulamayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Enerji yönetim sistemini, standartlar, uygulanabilir yasal şartlar ve diğer şartların gereklilikleri doğrultusunda yönetmeyi,
 • Enerji Performansını sürekli iyileştirmek için, enerjinin verimli bir şekilde kullanımına yönelik, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için, gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlayarak; tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı
 • Katılımcılarımız için; faaliyetlerimiz çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler tasarlamayı, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi hususunda teşvik etmeyi, bilgilendirmeyi ve desteklemeyi, enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmeyi, taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Bursa Uludağ OSB’nin katılımcılarına en iyi hizmeti verirken çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin çalışanlarının zarar görmemesini sağlamak,
 • Katılımcıların faaliyetleri nedeni ile birbirlerini etkileyecek büyük çaptaki kazaların önceden tespit edilip, önlenebilmesi için ortak çalışmalar yürütmek,
 • Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği konusunda rehberlik etmek,
 • Sanayinin büyümesine paralel olarak iş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek riskleri azaltacak önlemler geliştirmek,
 • OSB’nin yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları izleyerek uymak,
 • Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlü olduğu tüm yasal ve diğer şartlar konusunda rehberlik etmek,
 • Sürekli iyileştirmeyi destekleyerek çalışanları, taşeronların ve katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği performansını arttırmak,
 • Çalışanlarımızın görüşlerini almak ve onları etkileyen değişik ve düzenlemelerde onlara danışmak için sistemli bir yöntem uygulamak, İSG Politikamızdır.

Çevre Politikamız

 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve yetkili organların kararı ile tespit edilen hizmetlerimizi; Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın tüm hükümlerine ve Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına bağlı kalarak kesintisiz, eksiksiz ve hızla gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyerek çalışan memnuniyetini sağlamak,
 • Kendi faaliyetleri ve katılımcıların faaliyetlerini izleyerek çevre kirliliğini önleyici iyileştirmeler yapmak,
 • Sıfır atık sistemi kapsamında atıkları minimize etmek ve katılımcıların sıfır atık yönetim sisteminin etkin şekilde uygulaması için çalışmalar yapmak,
 • Katılımcıların çevre bilincini geliştirmek için bilgi ve destek hizmetleri sunmak,
 • Çevre kirliliğini azaltarak çevre performansını iyileştirmek için STK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
 • Sera gazı emisyonunu azaltmak,
 • Çevre uygulamaları ve çevresel faaliyetlere verdiği destek ile kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmak,
 • Bölgemizin ve katılımcılarımızın doğal kaynak ihtiyaçlarını biyoçeşitlilik, ekosistem, iklim ve diğer çevre karakteristiklerini etkilemeyecek şekilde karşılayabilecek çalışmalar yapmak,
 • Belirlenen uygunluk yükümlülükleri ve mevzuat gereksinimlerine uymak, katılımcıların bu şartlara uyduğunu OSBhizmet yükümlülükleri açısından kontrol etmek,
 • Ülke Sanayisine yön verirken ve Katılımcılarımızın güçlü ve üretken olmasını sağlarken çevreye en az zararı verecek ve çevrenin korunmasını sağlayacak Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve geliştirmek Çevre Politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; kuruluşumuzda; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü taraflara ait bilgiler, finansal kaynaklar ve tüm bilgi varlıkları içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Uludağ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Birimi bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye erişilebilirliğinin gösterilmesi.
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm veri ve bilgilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş sürekliliği planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.