6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU ( KVKK ) BİLGİLENDİRME VE
AYDINLATMA METNİ

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (“Kurum”) olarak, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetleri yerine getirmek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen gösterilmektedir.

Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; kapsayacak şekilde oluşturulan Müteşebbis Heyet (işletme aşamasında genel kurul), Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Bölge Müdürlüğü yöneticileri, kurum çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, katılımcılar, yer sahipleri, kiracılar, tedarikçiler, alt işverenler, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, iş ortakları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (“Kurum”) tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu :

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No: 218 Gürsu Bursa Türkiye, Vergi Dairesi: Gökdere, Vergi No: 449 014 96 49 ); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği,İşlenen Kişisel Veriler :

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kurum faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Buna göre;

 • 4562 sayılı OSB Kanunu kapsamında, katılımcı, yer sahipleri ve kiracılara dair verilen her türlü hizmetlerin yürütülmesi, katılımcılarımızın memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikâyet süreçlerinin sürdürülmesi,
 • Kurum tarafından sunulan, elektrik, doğalgaz, su, haberleşme hizmetleri ile çevre, imar ve yapım, çalışma ruhsatlarının verilmesi, gerekli izin faaliyetlerinin sürdürülmesi, kamulaştırma işlemlerinin takip edilmesi,
 • Kurum hizmetlerini geliştirmek, bağış, burs, sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlerin sağlanması, kurumsal gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Kurumun finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma başvuru süreçlerinin yerine getirilmesi, çalışanlar bakımından özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kurumun hukuki ilişki içerisinde olduğu ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifasının sağlanması,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması,
 • Kurumun üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi,
 • Kurumun hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat ve iletişiminin sağlanması, kurumsal kalitenin sürdürülmesi, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğinin sağlanması,
 • Kurum faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanızla birlikte kurum iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması, internet sayfası üzerinden kullanıcı adı ve şifresi girilerek online olarak işlemlerin yapılması,
 • Kurum hizmetleri kapsamında sunulan hizmetler ile ilgili olarak, banka işlemleri, kredi kartı ve diğer ticari ödeme araçları ile ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kuruma ait bina ve eklentilerinin fiziksel güvenliğinin, kurum bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi, kurum meşru menfaati kapsamında, personel devam kontrol sistemi kapsamında parmak izi alınmak suretiyle işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takip edilmesi,

Amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kişisel verileri koruma kanununun 4.,5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanmakta, işlenmekte ve korunmaktadır.

Kişisel verileriniz, kurumumuzun faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, kurum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz (T.C. Kimlik No, Adınız ve Soyadınız, Doğum Yeri ve Tarihi, Anne ve Baba Adınız, Medeni Haliniz, Cinsiyetiniz, Evlilik Cüzdanı, Eş ve Çocuk Bilgisi, Sürücü Belgesi üzerinde yer alan bilgiler, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, e-posta adresiniz)
 • Lokasyon bilgileriniz (Adres, bulunduğunuz yerin konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (İş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, genel sağlık sigortası, aile durum bildirgesi üzerinde yazılı kimlik bilgileri, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi )
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler)
 • Katılımcı, kiracı, tedarikçi, alt işveren, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. No, Adres, Telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, kredi kartı, ödeme, finans, imza sirküleri, vekaletname, imar ve yapı işleri, tapu bilgileri, ruhsat, abonelik, sözleşme bilgisi),
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Kurum yöneticileri, katılımcı, kiracı, tedarikçi, alt işveren, hizmet sağlayıcıları ile yönetici ve çalışanları, kurum çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçilerin giriş çıkış kamera kayıt bilgileri, güvenlik çıkış defter bilgileri tutulan formlardaki bilgiler),
 • Finans Bilgileri (Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, sigorta poliçe bilgileri, yasal olarak tutulan ve bildirilen formlarda yer alan bilgiler),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Öğrenim bilgileri, diploma bilgileri, çalışma hayatı, referans bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, ehliyet bilgileri, bildirilen formlardaki diğer bilgiler),
 • Görsel Kayıtlar (Doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, işe başvuru ve kurum faaliyetleri kapsamında gerektiğinde alınan fotoğraflar, Kurum faaliyetleri kapsamında etkinlik ve organizasyonlarda, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışanlar ve çalışan adayları için iş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar ve taşeronlar için sağlık raporları, sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları)
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Sabıka kaydı, hükümlülük, adli durum bilgileri),
 • İnternet sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı hizmetleri üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler,
 • Biyometrik bilgiler (personel devam kontrolü kapsamında parmak izi tanıma sistemi)
 • Kurumsal çağrı hizmetleri vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kurum tarafından işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; Uludağ OSB Müdürlüğü, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Müteşebbis Heyet, İrtibatlı Organize Sanayi Bölgelerine, OSB Üst Kuruluşu ve yetkililerine, katılımcılar, kiracılar, iş ortakları, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Kurum bünyesinde kullanılan bilgisayar işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının kurulması, programların bakım ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla yazılım, donanım, bilişim ve teknoloji firmalarına,

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, kurumumuzun çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı olduğumuz ilgili kişi ve kuruluşlar, ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı:

KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca, verisi işlenen ilgili kişilerden ayrı ayrı toplanmak üzere “Açık Rıza Metinleri” almak suretiyle veya Kanunun 5/2, 6/3 maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz; kurum faaliyetleri kapsamında, belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, başvuru formlarının doldurulması, özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için finans bilgilerinin işlenmesi, kurum bina ve eklentilerinin, internet sitesinin ziyaret edilmesi, çağrı hizmetlerimizin aranması,alınan açık rızanız nedenleriyle, kurum çalışanlarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla personel devam kontrol sistemi olan parmak izi tanıma sisteminin kullanılması, kurum bina ve eklentilerinde iç ve dış mekan güvenliğini sağlamak amacıyla görüntülü kamera kayıt sisteminin kullanılması suretiyle toplanmaktadır. Kurum tarafından sunulan, elektrik, doğalgaz,su,haberleşme hizmetleri ile çevre, imar ve yapım ile ilgili ruhsatlandırma, gerekli izin faaliyetlerinin sürdürülmesi, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığı ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kurumumuzun tabi olduğu 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, kurumumuzca hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşmeler ve yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, kurumumuz ile irtibatınız kapsamında aşağıdaki hallerde açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kurumumuz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yenidoğan Mh. Atatürk Cd. No:218 Gürsu/Bursa/Türkiye adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan “BAŞVURU FORMUNU” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını kurum adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kurumumuza bildirdiğiniz ve kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek, ilgili kişinin şahsi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanarak, kurumumuza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine [email protected] elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle kurumumuza iletmeniz gerekmektedir. Kurumumuz, başvuruda yeralan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde kurumumuz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.