ULUDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) veri sorumlusuna yapacakları başvuru usul ve esasları “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği” ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda aşağıda tablo halinde belirtilen haklarınız ile ilgili taleplerinizi lütfen işaretleyiniz.

 

Talep Edilen Haklar ( Madde 11 )

 

Lütfen Seçiniz

 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,

 

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,

 

e)Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

 

 

Yasal mevzuattan doğan haklarını kullanmak isteyen ilgili kişiler, aşağıda belirtilen başvuru yollarından herhangi birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. KVKK Politikası, Gizlilik ve Çerez Politikası, Aydınlatma Metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da kurumumuza bildirdiğiniz ve kurumumuz
sisteminde   kayıtlı   bulunan    Elektronik   Posta    adresini   kullanmak                   suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek,

İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, kurumumuza ait
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine ( [email protected] ) elektronik posta göndererek,

İlgili kişinin işbu formu eksiksiz doldurarak Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:218
Gürsu Bursa Türkiye adresine yapacağı şahsi başvurusu ile,

 

Noter vasıtasıyla yapacağı başvurusu veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle

Aşağıda yazılı formu eksiksiz doldurarak, Veri Sorumlusu olan kurumumuza yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile başvurunuzu iletiniz.

 

Ad-Soyadı

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi

 

 

İşyeri Adresi

 

 

Cep Telefonu

 

 

Telefon Numarası

 

 

Faks Numarası

 

 

E-posta Adresi

 

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi

 

 

Lütfen kurumumuz ile olan aşağıda yazılı hukuki ilişkinizi belirtiniz.

(Katılımcı, kiracı, iş ortağı, kurum çalışanı, stajyer, çalışan adayı, eski çalışan, bursiyer, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi gibi)

 1. Katılımcı
 2. Kiracı
 3. Kurum Çalışanı
 4. İş ortağı
 5. Tedarikçi
 6. Ziyaretçi
 7. Eski Çalışan
 8. Stajyer Öğrenci
 9. Çalışan Adayı
 10. Diğer………………………………………………………………………………………………………………………….

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz :

Birim                                         : …………………………………

Konu                                          : …………………………………

 1. Katılımcı/Yer Sahibi
 2. Kiracıyım
 3. Eski Çalışanım                         : ………………………………….
 4. Çalıştığım Yıllar                          : …………………………………
 5. Diğer                                      : …………………………………
 6. İş Başvurusu Yaptım                 : …………………………………
 7. Özgeçmiş Paylaştım/Tarih            : …………………………………
 8. Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım : …………………………………

 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 1. Adresime gönderilmesini istiyorum. ☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 1. Elden teslim almak istiyorum.    ☐ Kayıtlı E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Kurumumuz ile olan hukuki ilişkinizi ve varsa kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için bu form düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için kurumumuz ek evrak ve açıklama bilgisi talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, kurumumuz söz konusu yanlış bilgi, yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Vekâleten teslim alınması halinde, vekaletname aslı veya onaylı sureti, temsil belgesi veya yetki belgesi olması gerekmektedir. Belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir
Başvuru Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:
Kişisel Veri/Başvuru Sahibi olarak, başvuru formunda yer alan genel açıklamaları okuduğumu, KVK Kanunu ve başvuru formunda yer alan hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim. İşbu talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.


İlgili Kişi/Başvuru Sahibinin

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :


Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın